English

Konference       Služební cesty       Letenky

Agentura Contour, s.r.o. zajišťuje veškeré
služby spojené s pořádáním

dále zajišťuje
pro organizace i soukromé osoby

REKLAMAČNÍ ŘÁD
I. Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád je vystaven společností Contour s.r.o., se sídlem Kolová 212/4, Radotín, 153 00 Praha 5 – zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod značkou C 50948, IČO: 25114905, DIČ CZ25114905 tel. + 420 602 386 684, email: info@agenturacontour.cz (dále jen „Prodávající“).
Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace
Zákazník může uplatnit reklamaci na adrese společnosti Kolová 212/4, Radotín, 153 00, Praha 5, a to osobně nebo poštou, případně emailem na adrese info@agenturacontour.cz. Nákup reklamovaných služeb prokazuje zákazník dokladem nebo smlouvou.
Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu.
Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
III. Rozsah práv z vadného plnění
Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
Zákazník může požadovat poskytnutí jiného typu služby nebo přiměřenou slevu, například v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před akceptováním služby věděl, že se služba nedá uskutečnit, anebo pokud zákazník problém sám způsobil.
Zákazník je oprávněn uplatnit právo na reklamaci do 180 dní po převzetí služby.
Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
IV. Závěrečná ustanovení
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2022.